КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА

ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области демографије и популационе политике, а нарочито за развој и примену посебних програма популационе политике у областима на територији Републике Србије са ниском стопом наталитета.

Кабинет прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља, унутрашњих миграција, као и да прати стање, предлаже мере и учествује у координацији израде националних докумената и припреме кампања везаних за популациону политику.

Кабинет министра без порфеља задуженог за демографију и популациону политику води министар проф. др Славица Ђукић Дејановић .

Web adresa: www.mdpp.gov.rs

mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ЦИЉЕВИ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

С обзиром на уочену тенденцију смањења стопе завршеног фертилитета, после њеног вишедеценијског стабилног нивоа, основни циљ основни циљ популационе политике је да се у року 10-15 година поново достигне ниво стопе од 1,85 детета по жени, односно пораст од минимум 10%.

Досезање општег неминовно захтева и претходно досезање посебних циљева:

- ублажавање економске цене подизања детета;

- усклађивање рада и родитељства;

- снижавање психолошке цене родитељства;

- очување и унапређење репродуктивног здравља;

- решавање проблема неплодности;

- ка здравом материнству;

- популациона едукација;

- активирање локалне самоуправе.

МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ НА ДРЖАВНОМ НИВОУ

Родитељски додатак

Новим Законом о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018), ступила је на снагу једна од најважнијих стимулативних мера за популациону политику у Републици Србији.

Накнада за прво дете исплаћује се једнократно и износи 100.000,00 динара. Накнада за друго дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате а за треће и четврто дете у 120 једнаких месечних рата и то:

 

Укупан износ

Износ рате

Друго дете

240.000,00

10.000

Треће дете

1.440.000,00

12.000,00

Четврто дете

2.160,000,00

18.000,00

Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за дете. Паушал износи 5.000,00 динара и исплаћује се заједно са једнократним износом родитељског додатка за прво дете, односно првом ратом родитељског додатка за друго, треће и четврто дете.

На основу чл. 23 Закона о финансијској подршци породици са децом номинални износ родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете усклађује се два пута годишње, 01. јануара и 01. јула, са шестомесечним индексом потрошачких цена у Републици Србији.

Пуна накнада зараде за породиље

У складу са Законом о раду и Законом о финансијској подршци породици са децом накнада се утврђује у висини просечне основне зараде за 12 месеци који претходе месецу у коме почиње коришћење одсуства, увећане за минули рад, а највише до три просечне месечне зараде у Републици Србији.

Породиљско (по потреби и трудничко) одсуство, односно одсуство због неге детета урачунава се у радни стаж и траје годину дана за прво и друго, односно две године за треће и свако наредно дете (Закон о раду „Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

Три покушаја биохемијски потпомогнуте оплодње о трошку државе

Од 17. јуна 2016. године измењен је Правилник о обиму и садржају права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања, у делу који се односи на биомедицински потпомогнуту оплодњу (БМПО). Тако се из средстава обавезног здравственог осигурања финансирају три, уместо, као до сада, два покушаја биомедицински потпомогнуте оплодње. Од августа ове године, парови имају могућност да се определе да тај поступак обаве у државној или у једној од 11 приватних установа са којима Фонд има закључен уговор. Републички фонд за здравствено осигурање је у 2016. години обезбедио 4.616 услуга лечења неплодности поступцима БМПО. Од тога 1.566 услуга је у пет здравствених установа у Плану мреже здравствених установа (КЦ Србије, КЦ Војводине, ГАК Народни фронт, КЦ Ниш, ОБ Ваљево) и 3.050 у 11 приватних здравствених установа.