Грађани  општине Сврљиг од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу/ предшколске установе.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена  у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве дете у предшколску установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

Конкурс за пријем деце почиње 1. априла и трајаће до 15 маја, и увом периоду ће услуга еВртић биће сдоступна свим нашим суграђанима.

Посета амбасадора Републике Словеније општини Сврљиг и Предшколској установи "Полетарац".

 

Радна група, коју су чинили васпитачи и директор ПУ Полетарац из Сврљига, представник локалне самоуправе и Центра за социјални рад у Сврљигу, заједно са екипама из Кнића, Бољевца, Лучана, Рековца, Књажевца и Љига похађали су 11. октобра семинар у организацији Центра за интерактивну педагогију из Београда.

 

Тродневну обуку финансирала је Европска унија, а одржана је у оквиру пројекта "Подршка реформи система предшколског васпитања у Србији". Пројектом управља Министарство финансија, а партнер је Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја. Релизује га конзорцијум који води Particip GmbH у сарадњи са IB, VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) и CIP центром.

 

Циљ ове обуке је оснаживање и јачање професионалних капацитета локалних заједница да планирају и управљају предшколским васпитањем и образовањем.

 

Радионицу су водиле Милена Михајловић и Александра Калезић Вигњевић из ЦИП–Центра за интерактивну педагогију.

  

 

Првим обукама за менторе из предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат (''SupporttopreschooleducationsystemreforminSerbia - PodrškareformisistemapredškolskogvaspitanjauSrbiji'') који финансира Европска унија, присуствовало је око 60 практичара (васпитача, стручних сарадника и директора).

 

Циљ обуке ''Менторство у развијању инспиративне средине за интегрисано учење деце'' био је јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања ''Године узлета'', као и јачање капацитета ментора за покретање промене у предшколској установи. Обукусуводилепроф.дрДраганаБренеселовићПавловић, кључниекспертзапредшколсковаспитање и проф. дрЖивкаКрњаја, експертнапројекту.

 

У тродневним обукама будући ментори имали су прилику да у интерактивном раду са предавачима разговарају о томе како простор обликује учење деце, шта је и зашто је важан инспиративан простор и како целисходно користити намештај, опрему и средства добијена у оквиру комплементарног пројекта ''Опремање предшколских установа'' који финансира Европска унија, а у функцији развијања инспиративне средине за учење. Учесницимасупредстављени и начиниразвијањапрограмаусмереногнаинтегрисаноучењедеце у вртићу.

 

''Деца уче оно што живе. Потребанимјеинспиративанпросторзаучење.Какоћемогаизградити?Иматеопрему, алиштасањомчинитедапросторзадецубудеквалитетнији, инспиративнији'', кажепроф.дрДраганаБренеселовићПавловић, обраћајућисементорима.

 

Прва обука одржана је 5-7. септембра 2019. у Руми за менторе из ПУ Алибунар, Бела Црква, Опово, Пландиште, Бач, Жабаљ, Србобран, Тител, Чока, Мали Иђош, Житиште, Сечањ, Ириг, Бајина Башта, Прибој, Љиг, Осечина, Лозница, Коцељева, Љубовија, Мали Зворник, Лучани и Кнић.

 

Обуци у Нишу, од 12-14. септембра 2019, присуствовали су ментори из ПУ Трстеник, Рековац, Ћићевац, Голубац, Жабари, Жагубица, Велика Плана, Кучево, Мало Црниће, Петровац на Млави, Бољевац, Књажевац, Црна Трава, Гаџин Хан, Ражањ, Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Медвеђа, Брус, Блаце, Куршумлија, Босилеград, Трговиште, Баточина и Рашка.

 

Обуке су оцењене као веома корисне и знање стечено у оваквом раду помоћи ће менторима да разумеју димензије грађења програма и значај и функцију простора и средине за учење као програмског контекста, да добијену опрему и материјале ставе у функцију развијања инспиративног простора за интегрисано учење као и да умеју да реализују обуку са васпитачима у својим установама.

 

Ова обука је акредитована и налази се на Листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар просвете, науке и технолошког развоја.

Новеобукебићеодржанетокомнареднихмесецизапредставникелокалнихсамоуправа, а новициклусдводневнихобуказаментореорганизоваћесепочеткомдецембра 2019.

 

У октобру 2018. године усвојене су нове Основе програма предшколског васпитања и образовања ''Године узлета'' чији је циљ целовит развој и добробит детета кроз интегрисани приступ учењу, повезивање игре и других активности, као и изградња смислених односа са вршњацима и одраслима у простору који је инспиративан. Правилником о основамапрограмапредшколскогваспитања и образовањапредвиђеноједановипрограмбудеуведен у предшколскеустановепочеводсептембра 2019.године.

 

У СУПЕР пројекат укључено је 50 локалних самоуправа и предшколских установа широм Србије са којима ће се радити на развијању професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за квалитетно инклузивно ПВО, на јачању професионалних капацитета запослених у локалним самоуправама за планирање и управљање ПВО као и на унапређивању законског оквира за предшколско васпитање и образовање.

 

Поред тога, ЕУ обезбедила је и донацију за опремање предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат, за дидактичку, ИТ опрему и намештај, у износу од око милион евра, што ће додатно допринети квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању.

 

СУПЕР пројекат реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. ПројектомуправљаМинистарствофинансија, Секторзауговарање и финансирањепрограмаизсредставаЕвропскеуније (ЦФЦУ).Пројектнеактивностипочелесу у марту 2019.итрајаћедвегодине. ЕУ финансирапројекатсаоко 900.000 евра, а реализујега ПАРТИЦИП ГмбХ у конзорцијумуса ИБ (ИнтернатионалерБунд), ВБЈК и ЦИП-Центромзаинтерактивнупедагогију.

 

СУПЕР је један од пројеката којим ЕУ, као највећи донатор у Србији, помаже целокупну реформу сектора образовања у земљи. Од 2003.Европскаунијадониралајезареформусектораобразовањавишеод 100 милионаевра - заунапређењепредшколскогваспитања и образовања, реформусредњегстручногобразовања, образовањаодраслих, реновирање и опремањешкола и факултета, инклузијуРома.