Првим обукама за менторе из предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат (''SupporttopreschooleducationsystemreforminSerbia - PodrškareformisistemapredškolskogvaspitanjauSrbiji'') који финансира Европска унија, присуствовало је око 60 практичара (васпитача, стручних сарадника и директора).

 

Циљ обуке ''Менторство у развијању инспиративне средине за интегрисано учење деце'' био је јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања ''Године узлета'', као и јачање капацитета ментора за покретање промене у предшколској установи. Обукусуводилепроф.дрДраганаБренеселовићПавловић, кључниекспертзапредшколсковаспитање и проф. дрЖивкаКрњаја, експертнапројекту.

 

У тродневним обукама будући ментори имали су прилику да у интерактивном раду са предавачима разговарају о томе како простор обликује учење деце, шта је и зашто је важан инспиративан простор и како целисходно користити намештај, опрему и средства добијена у оквиру комплементарног пројекта ''Опремање предшколских установа'' који финансира Европска унија, а у функцији развијања инспиративне средине за учење. Учесницимасупредстављени и начиниразвијањапрограмаусмереногнаинтегрисаноучењедеце у вртићу.

 

''Деца уче оно што живе. Потребанимјеинспиративанпросторзаучење.Какоћемогаизградити?Иматеопрему, алиштасањомчинитедапросторзадецубудеквалитетнији, инспиративнији'', кажепроф.дрДраганаБренеселовићПавловић, обраћајућисементорима.

 

Прва обука одржана је 5-7. септембра 2019. у Руми за менторе из ПУ Алибунар, Бела Црква, Опово, Пландиште, Бач, Жабаљ, Србобран, Тител, Чока, Мали Иђош, Житиште, Сечањ, Ириг, Бајина Башта, Прибој, Љиг, Осечина, Лозница, Коцељева, Љубовија, Мали Зворник, Лучани и Кнић.

 

Обуци у Нишу, од 12-14. септембра 2019, присуствовали су ментори из ПУ Трстеник, Рековац, Ћићевац, Голубац, Жабари, Жагубица, Велика Плана, Кучево, Мало Црниће, Петровац на Млави, Бољевац, Књажевац, Црна Трава, Гаџин Хан, Ражањ, Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Медвеђа, Брус, Блаце, Куршумлија, Босилеград, Трговиште, Баточина и Рашка.

 

Обуке су оцењене као веома корисне и знање стечено у оваквом раду помоћи ће менторима да разумеју димензије грађења програма и значај и функцију простора и средине за учење као програмског контекста, да добијену опрему и материјале ставе у функцију развијања инспиративног простора за интегрисано учење као и да умеју да реализују обуку са васпитачима у својим установама.

 

Ова обука је акредитована и налази се на Листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар просвете, науке и технолошког развоја.

Новеобукебићеодржанетокомнареднихмесецизапредставникелокалнихсамоуправа, а новициклусдводневнихобуказаментореорганизоваћесепочеткомдецембра 2019.

 

У октобру 2018. године усвојене су нове Основе програма предшколског васпитања и образовања ''Године узлета'' чији је циљ целовит развој и добробит детета кроз интегрисани приступ учењу, повезивање игре и других активности, као и изградња смислених односа са вршњацима и одраслима у простору који је инспиративан. Правилником о основамапрограмапредшколскогваспитања и образовањапредвиђеноједановипрограмбудеуведен у предшколскеустановепочеводсептембра 2019.године.

 

У СУПЕР пројекат укључено је 50 локалних самоуправа и предшколских установа широм Србије са којима ће се радити на развијању професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за квалитетно инклузивно ПВО, на јачању професионалних капацитета запослених у локалним самоуправама за планирање и управљање ПВО као и на унапређивању законског оквира за предшколско васпитање и образовање.

 

Поред тога, ЕУ обезбедила је и донацију за опремање предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат, за дидактичку, ИТ опрему и намештај, у износу од око милион евра, што ће додатно допринети квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању.

 

СУПЕР пројекат реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. ПројектомуправљаМинистарствофинансија, Секторзауговарање и финансирањепрограмаизсредставаЕвропскеуније (ЦФЦУ).Пројектнеактивностипочелесу у марту 2019.итрајаћедвегодине. ЕУ финансирапројекатсаоко 900.000 евра, а реализујега ПАРТИЦИП ГмбХ у конзорцијумуса ИБ (ИнтернатионалерБунд), ВБЈК и ЦИП-Центромзаинтерактивнупедагогију.

 

СУПЕР је један од пројеката којим ЕУ, као највећи донатор у Србији, помаже целокупну реформу сектора образовања у земљи. Од 2003.Европскаунијадониралајезареформусектораобразовањавишеод 100 милионаевра - заунапређењепредшколскогваспитања и образовања, реформусредњегстручногобразовања, образовањаодраслих, реновирање и опремањешкола и факултета, инклузијуРома.