РАСПИСУЈЕ СЕ КОНКУРС ЗА

ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' СВРЉИГ ЗА РАДНУ 2021/2022.год.

 

Захтев за упис деце се може поднети електронским путем преко портала www.euprava.gov.rs или преузимањем преко сајта установе, односно непосредно у просторијама Предшколске установе ''Полетарац'' Сврљиг радним даном од 8 до 14 часова, у периоду од 1.04.2021. до 15.05.2021. године.

 

-припремни предшколски програм-

 

На основу члана 3. и 4. Правилника о условима за упис, боравак и испис деце  у Предшколској установи ''Полетарац''  Сврљиг ради похађања припремног предшколског програма родитељи уписују у  установу  децу која су рођена у периоду од 01.03.2015. год. до 28.02.2016.год.

 

-групе целодневног боравка-

 

На основу чланова  9. Правилника о условима за упис, боравак и испис деце  у Предшколској установи ''Полетарац'' Сврљиг, Установа ће  вршити пријем захтева за упис деце узраста од 12 месеци до 5,5 година у групе целодневног боравка.

Уколико број пријављене деце буде већи од броја деце који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању  предност приликом уписа имаће деца из осетљивих група према следећим критеријумима:

1.      деца из друштвено осетљивих група и то:

(1)  деце жртве насиља у породици,

(2) деце из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

(3) деца самохраних родитеља,

(4) деца из социјално нестимулативних средина,

(5) деца са сметњама у психофизичком развоју,

(6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

(7) деца тешко оболелих родитеља,

(8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди,

(9) деца предложена од стране Центра за социјални рад,

(10) деца из средина у којима је усред породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.

 

2.      деца запослених родитеља и редовних студената;

3.      деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4.      деца чија су браћа или сестре уписани у исти вртић;

5.      остала деца.

У случају да Установа не може извршити упис све деце у оквиру једног критеријума, приоритет при упису утврђује се по следећем редоследу:

1. према већем броју деце у породици;

2. деца  чији  родитељи  редовно  измирују  трошкове  боравка  за  сву  своју  децу  која  су  раније  била уписана у Установу;

3. према тренутку подношења документације.

 

Поред захтева за упис родитељи треба да  доставе и следећу документацију:

-           за  децу жртве насиља у породици - одговарајући доказ издат од стране Центра за социјални рад,

-           за децу из породица која користе неки облик социјалне заштите и децу без родитељског старања - одговарајући доказ издат од стране Центра за социјални рад,

-           за децу самохраних родитеља -  доказ да је родитељ самохран (извод из матичне књиге рођених у случају да је други родитељ непознат, извод из матичне књиге умрлих у случају да је други родитељ преминуо, одговарајући доказ да је други родитељ потпуно или трајно неспособан а није стекао право на пензију или да је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци или да други родитељ не врши родитељско право по одлуци суда),

-           за децу из социјално нестимулативних средина – одговарајуће мишљење Центра за социјални рад да дете живи у социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи,

-           за децу  са сметњама у психофизичком развоју - одговарајући доказ издат од стране надлежне здравствне инсититуције,

-           за децу из породица у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју - одговарајући доказ издат од стране надлежне здравствене инситуције,

-           за децу тешко оболелих родитеља - одговарајући доказ издат од стране надлежне здравствене институције,

-           за децу чији су родитељи ратни војни инвалиди - одговарајуће решење о инвалидности,

-           за децу предложену од стране Центра за социјални рад - образложени предлог Центра за социјални рад,

-           за децу из средина у којима је усред породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој - одговарајуће мишљење Центра за социјални рада и Дома здравља,

 

Поступак уписа деце спроводи Конкурсна комисија установе коју формира директор.

Комисија приликом уписа разматра, бодује и рангира само документацију која је благовремена и потпуна.

Рангирање пријава подразумева означавање примљене и одбијене деце, а на основу  критеријума  и услова из конкурса.

Комисија разматра приспеле захтеве и сачињава ранг листу деце која испуњавају услове за упис.

Комисија сачињава извештај о деци која испуњавају услове за упис, који уз сву пратећу документацију доставља директору Установе најкасније у року од 15 дана од завршетка конкурса.

Директор разматра  извештај  Комисије  и  доноси  одлуку  о  упису  деце  у  Установу у року од 15 дана од дана подношења извештаја Комисије.

Одлука се објављује на огласној табли и интернет страници Установе.

Родитељ  незадовољан  одлуком  директора  Установе  о  упису  детета,  има  право жалбе Управном одбору.

Деца која не буду уписана у установу у текућој радној години, налазиће се на листи чекања за наредну годину.

Конкурс за упис деце биће објављен на огласној табли установе, сајту установе (www.poletarac.edu.rs) и путем средстава јавног информисања

 

 

                                                                              Председник Управног одбора

                                                                                                    Јулија Марковић с.р.