РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ

Члан 50

Установа има развојни план.

Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.

Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана установе.

Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година.

У поступку вредновања квалитета рада установе вреднује се и остваривање развојног плана установе.

Тим за развојно планирање чине:

  1. Јелена Милијић, васпитач, представник установе
  2. Драгана Јовановић, васпитач, представник установе
  3. Милица Јанковић, медицинска сестра васпитач, представник установе
  4. Ивана Милановић, васпитач, представник установе
  5. Дејан Милетић, директор, представник установе
  6. Марија Ристић, менаџер у туризму, представник савета родитеља
  7. Јулија Марковић, мастер професор филозофије, представник локалне самоуправе