Рад са децом јасленог узраста одвија се према Основама програма неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године, где се истиче да се ''васпитање и нега деце врши стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима''.

У раду са децом јасленог узраста полази се од принципа јединства неге и васпитања. Процес неге и васпитања прилагођава се сваком детету, његовим потребама и могућностима. Нега подразумева и превентивну здавствену заштиту, којом се чува здравље деце и превенирају болести.

Игра има централно место у раду са децом као водећа активност крозкоју деца расту, развијају се и уче. Игра омогућава, подстиче и култивишеспонтане изразе и понашања детета, а такође омогућава поштовање дечјихособености у начину откривања света око себе.

Циљеви васпитања и неге деце разврстани су према аспектима развоја -

Циљеви физичко – сензорног развоја су:

 • Одржавање и унапређивање физичког здравља деце
 • Обезбеђивање повољних утицаја на општи развој организма
 • Стварање услова за развој кретања, правилно држање тела и овладавање моториком
 • Усавршавање функција чула
 • Развијање навика у сфери задовољавања хигијенских и физиолошких потреба

Циљеви социјално – емоционалног развоја су:

 • Очување спонтаности и искрености детета у контакту са околином
 • Неговање отворености за доживљаје
 • Пружање помоћи у стицању самосталности
 • Подстицање у стварању слике о себи и стицању поверења у своје способности
 • Усвајање основнох моралних вредности (добро – лоше) и норми понашања
 • Развијање способности учествовања у заједничким активностима са одраслима и вршњацима
 • Култивисање емоционалног изражавања

Циљеви интелектуалног развоја су:

 • Подстицање и неговање природне радозналости
 • Подстицање развоја маште и неговање осетљивости за утиске
 • Подстицање развоја сензомоторне интелигенције кроз решавањепроблема
 • Подржавање спонтане вербалне и невербалне комуникације
 • Подстицање развоја говора и богаћење комуникације као средства за стицање искустава и знања
 • Подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способностистварањем услова за стицање знања и искустава кроз практичнеактивности

Медицинске сестре - васпитачи улажу максималан напор и стручност како би период адаптације прошао што лакше, како би се дете без већих тешкоћа прилагодило животу у колективу. Из тих разлога интензивно и плански сарађују са родитељима да би што боље упознале дете, његове потребе, навике и могућности и у складу са тим уважиле индивидуалне различитости сваког појединог детета у организацији живота у јаслицама.

На овом узрасту је јако важно јединство неге и васпитања што значи да све животне ситуације доприносе васпитању и развоју и полако прерастају у заједничке организоване облике рада.

У богаћењу дечјег искуства и подстицаја развоја планирају се посебни задаци садржаји и активности у оквиру :

- игре

- моторичких активности

- сензо-перцептивних активности

- социјално емотивних односа

- музичко ритмичких активности

- графичко- ликовних активности

- интелектуалних активности

- језичких активности

- активности драматизације

О свим планираним активностима, адаптацији деце, праћењу и посматрању деце, сарадњи са родитељима и локалном средином,медицинска сестра васпитач води одговарајућу документацију кроз дневник рада.

Поред Основа програма, при планирању и реализацији рада са децом на овом узрасту, сестре се руководе и специфичностима и карактеристикама конкретне групе деце, тако да се у планирању рада обухвате следећи сегменти:

 • превентивно-здравствена заштита
 • нега и васпитне активности у току неге
 • посебне васпитне активности: социо-емоционални односи, моторичке активности и игре, развој чулне осетљивости и опажања, музичко-ритмичке активности, интелектуалне активности и игре, графичко-ликовне активности и језичке активности
 • активности на отвореном простору
 • богаћење васпитне средине
 • сарадња са родитељима
 • посматрање, праћење, документовање дечјег развоја
 • вредновања процеса рада и планирање

Запажања о развоју деце и процеса рада имају за циљ: очување достигнутог степена психофизичког развоја васпитне групе, конкретизацију задатка и креирање планова за наредни период.

При планирању и реализацији активности у раду са децом, медицинске сестре васпитачи користе приручнике: ''Корак по корак 1'' ''Активности за рад са децом до 3 године'' и ''Програм рада са децом до 3 године''.

Сарадња са родитељима остварује се кроз свакодневне индивидуалнеконтакте и непосредно пружање информација о актуелностима у развоју детета, кроз тематске родитељске састанке и радионице у вези са одређеним темама. Сарадња се одвија и кроз директно ангажовање родитеља у васпитно образовном процесу и животу васпитне групе.

Унапређење квалитета васпитно образовног рада у јаслицама одвија се кроз стручно усавршавање сестара, примену акредитованих програма, праћење и евалуацију.

Медицинске сестаре - васпитачи размењују искуства и стручно се усавршавају кроз рад Актива васпитача и медицинских сестара. У Установи се организују и семинари за медицинске сестре-васпитаче, акредитовани од стране Министарства просвете или интерног карактера.